Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti


Väčšina organizácií dnes komunikuje s okolím digitálne a pôsobí v kybernetickom priestore prostredníctvom svojej webovej stránky, e-mailu alebo sociálnych sietí. Nakoľko prax ukazuje, že ľudský faktor je najvýznamnejšou príčinou incidentov kybernetickej bezpečnosti, či už vo forme nevedomosti alebo nezodpovedného správania pri využívaní technológie, je nevyhnutné pre zamestnancov a dodávateľov zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie formou školení. 


Školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo ochrany osobných údajov štandardne vyvolávajú u zamestnancov povzdych, či šomranie na stratený čas. Školenie sa typicky realizuje jedenkrát za rok spoločne pre všetkých zamestnancov vo veľkej zasadačke a býva prezentované zamestnancom IT oddelenia, ktorý síce má dobré technické zázemie, avšak častokrát mu chýbajú komunikačné či prezentačné zručnosti. Väčšina zamestnancov si kráti čas surfovaním na telefóne a teší sa na záver, kedy IT pracovník nadiktuje správne odpovede na teste.  


Naša spoločnosť ponúka školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti formou on-line kurzov, ktoré si zamestnanec alebo dodávateľ môže študovať podľa vlastného časového rozvrhu.  


V kurze je vysvetlené prečo sa potrebujeme chrániť pred hrozbami, ktoré prináša pripojenie na internet. Dozviete sa čo sú základné princípy informačnej bezpečnosti vo forme dôvernosti, integrity a dostupnosti, čo sú digitálne aktíva spoločnosti a ako sa chrániť pred kybernetickými hrozbami. Oboznámite so základným prvkom riadenia kybernetickej bezpečnosti – procesom autentifikácie používateľa. Detailne si rozoberieme faktory autentifikácie spolu s príkladmi, radami a odporúčaniami. Venovať sa budeme sociálnemu inžinierstvu, správnym reakciám na phishingový e-mail, ochrane pred škodlivým kódom, správnym používaním USB. V neposlednom rade sa v kurze oboznámite s potencionálnymi hrozbami ktoré vplývajú na úroveň fyzickej bezpečnosti. 


Na konci kurzu si zamestnanec či dodávateľ vyhodnotí svoje vedomosti prostredníctvom krátkeho testu. 

Where to find us

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
The Slovak Republic