Kontakt

Kvalita poskytovaných služieb spoločnosťou Energotel, a.s. je garantovaná prevádzkovými skupinami, stálou dispečerskou službou, organizovanými 24-hodinovými pohotovosťami a servisnou podporou dodávateľských spoločností.

ADRESA SÍDLA

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35785217
IČ DPH: SK2020256315
DIČ: 2020256315

Obchodný register SR
Zoznam hospodárskych subjektov

KONTAKT

Telefón: +421 257 385 511
Fax: +421 257 385 500
E-mail: energotel@energotel.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 2404/B. Právna forma: akciová spoločnosť.

Obchod a
marketing

+421 257 385 544

+421 257 385 511

obchod@energotel.sk

Technické
oddelenie

Dohľadové stredisko

Servisná podpora 24/7

+421 250 612 200

nmc@energotel.skZakresľovanie káblov

Andrea Klučková

Západné Slovensko

 +421 257 385 545

+421 911 775 062

vyjadrovanie.zapad@energotel.sk

Peter Šmogrovič

Západné Slovensko

+421 257 385 559

+421 911 775 243

vyjadrovanie.zapad@energotel.sk

Miroslav Milo

Stredné Slovensko

+421 911 775 085

milo@energotel.sk

Ing. Marcel Janičkár

Východné Slovensko

+421 911 775 026

janickar@energotel.sk

Servisná podpora 24/7

Našim zákazníkom je k dispozícii Web rozhranie na komunikáciu o incidentoch a iných prevádzkových situáciách odoberaných služieb. V prípade nahlásenia incidentu umožňuje notifikáciu o stave riešenia.

Telefón: +421 2 50 612 200
Email: nmc@energotel.sk