Vyjadrenia

 

VYJADRENIA O EXISTENCII TRÁS PODZEMNÝCH VEDENÍ

Spoločnosť Energotel,a.s. so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., odd.: Sa, vl.č. 2404/B (ďalej len „spoločnosť Energotel,a.s.“) je podnikom na základe § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej „ZEK“). V rámci svojich aktivít poskytuje spoločnosť Energotel,a.s.:
 • informatívne vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení 
 • vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení pre právne účely – vyjadrenie ako dotknutého podniku zmysle § 66 ods. 8 ZEK o existencii trás podzemných vedení 

Energotel, a.s. poskytuje vyjadrenia o podzemných vedeniach vo svojom vlastníctve a o telekomunikačných podzemných vedeniach vo vlastníctve spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Vyjadrenia sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Energotel, a.s..


Kontakt na otázky súvisiace s vyjadrovaním vytyčovaním sietí

Pracovný čas: pracovné dni 8:30 – 11:00 a 12:30 – 15:00

Tel. č.:  operátor vyjadrovanie, vytyčovanie: +421 2 573 85 580


Adresa na osobné doručenie dokumentácie na vyjadrovanie:

Západné Slovensko:  Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, čas doručenia je potrebné vopred dohodnúť na kontaktnom tel. čísle: +421 2 573 85 580

Stredné Slovensko: Energotel, a.s., Jána Milca 010 01, Žilina, čas doručenia je potrebné vopred dohodnúť na kontaktnom tel. čísle: +421 911 775 085


Postup žiadosti a platby za vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení

Spoločnosť Energotel,a.s. umožňuje žiadateľom žiadať o vyjadrenia o existencii trás podzemných vedení elektronickou formou prostredníctvom portálu na webovej adrese https://registracia-portal.energotel.sk/(ďalej „Portál“). Práva a povinnosti zmluvných strán pri vydávaní vyjadrení stanovujú Všeobecné obchodné podmienky na vyjadrovanie o existencii trás  podzemných vedení (dostupné tu). Podanie žiadosti prostredníctvom portálu je potrebné aj v prípade, že žiadateľ zašle dokumentáciu, ku ktorej sa bude spoločnosť Energotel,a.s. vyjadrovať poštou alebo osobne.

Vstup do portálu pre žiadateľa je možný cez voľbu „registrácia“ alebo „prihlásenie“.

Voľbu „registrácia“ je potrebné využiť,ak žiadateľ využíva službu prvýkrát, alebo si v minulosti nenastavil heslo na prihlásenie.

Žiadateľom, ktorí budú portál využívať opakovane, odporúčame nastaviť heslo a následne vstupovať do portálu cez voľbu „prihlásenie“. Výhodou je, že užívateľovi sú po prihlásení automaticky vyplnené fakturačné údaje a má možnosť sledovať priebežný stav svojich žiadostí. Nastavenie hesla bude možné až prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu, ktorý je automaticky generovaný po odoslaní žiadosti.

Žiadosť prostredníctvom portálu musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa:
 • meno a priezvisko
 • kontaktný e-mail
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • poštovú adresu  v prípade, že volí zasielanie dokumentov poštou
 • IČO, ak ho má žiadateľ pridelené
 • špecifikáciu požiadavky:
 • o vyjadrenie ku existencii trás káblov ktorého majiteľa žiada:
  - Energotel,a.s.
  - Stredoslovenská distribučná,a.s. 
  (žiadosť o vyjadrenie k trasám oboch majiteľov je možné podať v rámci jednej žiadosti, avšak vyjadrenie za každú spoločnosť bude spoplatnené osobitne. V prípade požiadavky o vyjadrenie k trasám viacerých majiteľov v rámci jednej žiadosti, nie je možné voliť rôznu dobu spracovania vyjadrenia)
 • o aký typ vyjadrenia žiada:
  - informatívne vyjadrenie – drobné stavby, obytné domy, polyfunkcie (neslúži pre právne účely)
  - záväzné vyjadrenie – stavebné konanie, inžinierske a dopravné stavby (slúži pre právne účely)
 • dobu spracovania vyjadrenia 
 • spôsob doručenia dokumentácie na vyjadrenie:
  - pri voľbe „portál“ je potrebné vložiť dokumentáciu na vyjadrenie do interaktívneho okna – je možné vložiť max. 5 súborov, pričom veľkosť jedného súboru nemôže prekročiť 20 MB
  - pri voľbe „poštou“ je potrebné, aby zásielka bola označená variabilným symbolom (slúži tiež pre účely úhrady), ktorý žiadateľ obdrží na kontaktný e-mail po odoslaní žiadosti prostredníctvom portálu. Zásielka musí byť označená variabilným symbolom aj v prípade, že žiadateľ doručí dokumentáciu osobne.
 • Informácie o požadovanej lokalite a mieste – oblasť, ku ktorej bude vyjadrenie spracované, je žiadateľ povinný stanoviť prostredníctvom informácií:
 • Názov stavby (povinná informácia)
 • Ulica, obec (povinná informácia)
 • Súpisné a orientačné číslo (nepovinná informácia)
 • Parcelné číslo(a), kataster, obec (nepovinná informácia)
 • Výber lokality z Goople Maps – jednoduchým spôsobom je možné vyznačiť záujmovú oblasť

Žiadateľ zodpovedá za presnosť, správnosť a úplnosť údajov poskytnutých v objednávke a v súvislosti s ňou. Spoločnosť Energotel,a.s. nenesie zodpovednosť za vady alebo iné nedostatky spôsobené nepresnými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými zo strany žiadateľa.

Po vyplnení všetkých informácií odošle žiadateľ žiadosť voľbou „dokončiť“ na súhrnnej obrazovke, kde môže skontrolovať všetky zadané údaje. V prípade potreby nejaký údaj zmeniť, môže sa žiadateľ voľbou „spať“ vrátiť na potrebnú stránku.

Žiadosť nie je možné odoslať bez potvrdenia, že sa žiadateľ oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami na vyjadrovanie o existencii trás podzemných vedení a Informáciami o spracovaní osobných údajov.

V prípade nejasností pri práci s portálom sme pre Vás k dispozícii na tel. čísle +421 2 573 85 580 v pracovnom čase uvedenom v úvode.


Cenník poplatkov za vyjadrenia o existencii trás podzemných vedení

Cenník -  informatívne vyjadrenie – drobné stavby, obytné domy, polyfunkčné stavby

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH
Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 15 dní odo dňa úhrady15,00 €
3,00 €
18,00 €
Vyjadrenie k existencii sietí - informatívne do 3 dní odo dňa úhrady25,00 €
5,00 €
30,00 €
Cenník - vyjadrenie pre právne účely podľa § 66 ods. 8 ZEK – stavebné konanie, inžinierske a dopravné stavby

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné do 15 dní odo dňa úhrady30,00 €
6,00 €
36,00 €
Vyjadrenie k existencii sietí - záväzné, do 3 pracovných dní odo dňa úhrady50,00 €
10,00 €
60,00 €
poštovné náklady3,00 €
0,60 €
3,60 €

Vyjadrenia o existencii trás nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby alebo o možnosti rušenia rádiového prenosu

Spoločnosť Energotel,a.s. umožňuje žiadateľom žiadať o vyjadrenie ako dotknutého podniku zmysle § 66 ods. 8 ZEK o existencii trás nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby alebo o možnosti rušenia rádiového prenosu písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo poštou na nasledovných kontaktných miestach:

e-mail: energotel@energotel.sk

poštová adresa:
Energotel,a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

V písomnej žiadosti je potrebné uviesť všetky skutočnosti nevyhnutné na poskytnutie vyjadrenia, minimálne:

 • identifikačné údaje žiadateľa:
  - meno a priezvisko
  - kontaktný e-mail
  - telefónne číslo
 • Presnú špecifikáciu žiadosti
 • Informácie o požadovanej lokalite a mieste vrátane všetkých skutočností potrebných na spracovanie vyjadrenia
 • Kontaktnú osobu na konzultáciu v priebehu spracovania žiadosti (meno, telefónne číslo, kontaktný e-mail)

Where to find us

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
The Slovak Republic