Layout of networks

 

Spoločnosť Energotel, a.s. so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., odd.: Sa, vl.č. 2404/B (ďalej len „spoločnosť Energotel, a.s.“) je podnikom na základe § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej „ZEK“). V rámci svojich aktivít poskytuje spoločnosť Energotel, a.s.:

  • vytýčenie podzemných vedení.

Energotel a.s. poskytuje vytýčenie podzemných vedeniach vo svojom vlastníctve a telekomunikačných podzemných vedení vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská energetika a.s., Západoslovenská distribučná a.s. a Stredoslovenská distribučná a.s.

Vytýčenie sietí je spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Energotel a.s.


Kontakt na otázky súvisiace s vyjadrovaním vytyčovaním sietí

Pracovný čas: pracovné dni 8:30 – 11:00 a 12:30 – 15:00

Tel. č.:  operátor vyjadrovanie, vytyčovanie: +421 2 573 85 580

Peter Šmogrovič

Západné Slovensko

 +421 257 385 559

 +421 911 775 243

 vyjadrovanie.zapad@energotel.sk

Andrea Klučková

Západné Slovensko

 +421 257 385 545

 +421 911 775 062

 vyjadrovanie.zapad@energotel.sk

Ing. Marcel Janičkár

Východné Slovensko

 +421 911 775 026

 janickar@energotel.sk

Miroslav Milo

Stredné Slovensko

 +421 911 775 085

 milo@energotel.skPostup žiadosti a platby za vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení


Objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou alebo mailom na vyššie uvedené kontakty podľa lokality. 
V objednávke je potrebné uviesť:
  • identifikačné údaje žiadateľa a investora,
  • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla,
  • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti,
  • objednávky na vytýčenie.

Cenník poplatkov za vyjadrenia o existencii trás podzemných vedení

Vytýčenie - cenník
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH
Vytýčenie sietí v teréne - jeden pracovník, max. čas vytyčovania 2 hodiny
140,00 €
28,00 €
168,00 €
Vytýčenie sietí v teréne - jeden pracovník - urgentné do 3 pracovných dní od doručenia objednávky, max. čas vytyčovania 2 hodiny
168,00 €
33,60 €
201,60 €
Každá začatá hodina nad 2 hodiny vytyčovania
60,00 €
12 €
72,00 €

Prípadné poškodenie okamžite hláste na tel. číslo: 
Dohľadové stredisko Energotel: 02/5061 22000911 775 243

Where to find us

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
The Slovak Republic