Ochrana osobných údajov


Právne predpisy

Naša spoločnosť zabezpečuje ochranu spracúvaných osobných údajov v zmysle právnych predpisov: 

  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR


Zodpovedná osoba

V spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu, na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu osobných údajov našou spoločnosťou alebo s požiadavkou o realizáciu niektorého z práv dotknutých osôb v zmysle vyššieuvedených predpisov.

Zodpovednou osobou je zamestnanec spoločnosti Mgr. Ing. Peter Levko.

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu emailom prostredníctvom emailovej adresy: email: osobneudaje@energotel.sk 

alebo poštou – zásielkou zaslanou na adresu sídla našej spoločnosti, k rukám osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.


Certifikáty

Pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany osobných údajov a zabezpečenie informačnej bezpečnosti, naša spoločnosť má certifikovaný a implementovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB) v zmysle normy ISO/IEC 27001:2013 a taktiež systém riadenia IT služieb (ITSMS) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 20000-1:2011. Podmienky ochrany osobných údajov sú aktualizované formou bezpečnostnej smernice.


Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Energotel, a.s. môžete nájsť v dokumente - Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika