Právne ujednania

 

Právne upozornenie

Všetky informácie na internetovej stránke www.energotel.sk sú informatívneho charakteru a nie sú právne záväzné. Spoločnosť Energotel, a.s. si vyhradzuje právo uverejnené informácie kedykoľvek zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Energotel, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú používaním internetovej stránky www.energotel.sk, resp. použitím informácií na nej uvedených.

Všetky informácie na internetovej stránke www.energotel.sk, bez ohľadu na spôsob ich zobrazenia, sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Energotel, a.s. nie je povolené ich kopírovať alebo akokoľvek používať, ak nie je uvedené inak. Označenia spoločností alebo produktov alebo iné označenia, vrátane grafických prvkov uvádzané  na internetovej stránke www.energotel.sk, môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu.

Toto upozornenie sa vzťahuje na všetky podstránky internetovej stránky www.energotel.sk.


Riešenie sporov a sťažností

Vybavenie sťažností koncových užívateľov, ktoré sa týkajú práv a povinností stanovených v čl. 3 a čl. 4 ods. 1 Nariadenia č. 2015/2120 z 25.11.2015: Spoločnosť Energotel, a.s. má záujem na riešení sporov vzájomnými jednaniami. Spoločnosť Energotel, a.s. sa snaží predchádzať vzniku sporov aktívnou komunikáciou so svojimi zákazníkmi. Prípadnú sťažnosť zo strany koncového užívateľa je možné podať emailom na adresu energotel@energotel.sk. V prípade vzniku sporu, resp. nevyriešenia sporu dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená obrátiť sa vo veci riešenia sporu na príslušný súd.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej „úrad“) rieši iné spory ako spory podľa § 75 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej „zákon“), ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení) nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby. Podrobnosti upravuje zákon (najmä § 75a zákona).

Orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu (zákon č. 391/2015 Z.z. v platnom znení) je úrad.

Úrad rozhoduje o spore medzi podnikmi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia na návrh ktorejkoľvek zo strán sporu, ktorý vznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. Podrobnosti upravuje zákon (najmä § 77 zákona).

Poznámka: Spoločnosť Energotel, a.s. aktuálne neposkytuje žiadne služby koncovým užívateľom – fyzickým osobám. 

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika