Výročné správy


Výročná správa 2017

Spoločnosť Energotel, a.s. v roku 2017 úspešne čelila novým výzvam objavujúcim sa na telekomunikačnom trhu, splnila vytýčené obchodné ciele a do nového roka vstúpila s cieľom aj naďalej zlepšovať svoje portfólio služieb ako aj zvýšiť pokrytie Slovenskej republiky svojou infraštruktúrou.


Výročná správa 2016

V minulom roku držala spoločnosť Energotel, a.s. krok aj s technologickými inováciami. Zrealizovali sme kompletnú modernizáciu IP/MPLS siete. Tieto zmeny boli profesionálne zvládnuté našim technickým úsekom a nemali dopad na fungovanie služieb pre našich zákazníkov.

Nová technológia nám okrem efektívnejšieho riadenia celej siete umožňuje realizovať aj nárast prenášaných kapacít a je pripravená zvládnuť predpokladaný budúci objem prevádzky nás a našich zákazníkov.


Výročná správa 2015

Máme za sebou ďalší úspešný rok, za čo by sme sa Vám všetkým chceli poďakovať. Musíme úprimne priznať, že to nebolo jednoduché, ale podarilo sa nám dosiahnuť nárast tržieb oproti predchádzajúcemu roku.

Bez Vás, našich zákazníkov, a Vašej dôvery v naše služby a našu profesionalitu, by sme tento výsledok nedosiahli. Zároveň si myslíme, že dôležitým faktorom ovplyvňujúcim našu stabilnú pozíciu je aj vysoká kvalita nami poskytovaných služieb, čo je pre nás do budúcnosti záväzkom a výzvou zároveň. 


Výročná správa 2014

Hoci sme v roku 2014 zaznamenali ľahké oživenie telekomunikačného trhu, stále sa prejavuje výrazný tlak na cenu poskytovaných služieb. Dobré strategické rozhodnutia, profesionálny prístup a premyslená stratégia vedenia spoločnosti však udržali trvalý záujem zákazníkov a zvýšili ekonomické výsledky i postavenie spoločnosti na trhu i napriek čoraz náročnejším pomerom v telekomunikačnom sektore.

Cieľom spoločnosti je udržať si aj v budúcnosti pozíciu dôležitého hráča na trhu s telekomunikačnými službami, čo sa nedá zabezpečiť len pokračujúcim trendom excelentnej prevádzky a poskytovaných služieb ale aj dôrazom na inovácie, ktoré sú predpokladom stability v stále sa meniacom prostredí.


Výročná správa 2013

Rok 2013 sa niesol v znamení pokračujúcej recesie na telekomunikačnom trhu, čo viedlo zákazníkov k nákupnej opatrnosti a silnému dôrazu na cenu. Napriek týmto negatívam Energotel dokázal prevažne naplniť vytýčené obratové ciele a presadiť strategické rozhodnutia.

Zo zákazníckeho pohľadu sme dokázali udržať vysoký kvalitatívny štandard našich služieb pri súčasnej cenovej atraktívnosti, čo sa vrátilo vo forme lojality klientov a rozvoji spoločných projektov. Absolvovali sme počas roka viacero výberových konaní a v prevažnej väčšine prípadov sme boli úspešní.


Účtovná závierka 2013

V zmysle novely Zákona o účtovníctve č. 431/2002 a 352/2013 zverejňujeme individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.


Výročná správa 2012

Uplynulý rok 2012 by sme mohli nazvať rokom organizačných zmien. Akcionári rozhodli o zmenách v oblasti riadenia spoločnosti, výsledkom čoho bolo oddelenie strategického riadenia spoločnosti od výkonného manažmentu. Hlavným cieľom bolo vytvoriť strategické prepojenie spoločnosti na jej akcionárov a zároveň zlepšiť vnútropodnikovú komunikáciu a rozhodovacie procesy priamejším líniami reportingu a kompetencií jej výkonných zložiek. Koncom roka 2011 (reálne s dopadom v roku 2012) boli vymenovaní noví členovia predstavenstva priamo z radov zástupcov akcionárov.


Výročná správa 2011

Spoločnosť Energotel, a.s. v roku 2011 zahájila druhú desaťročnicu svojej existencie.

Vstúpili sme do tohto obdobia ako stabilizovaná spoločnosť vo všetkých ohľadoch. Disponujeme kvalitnou prenosovou sieťou a erudovaným personálom.

V hospodárskom pláne na rok 2011 boli stanovené vysoké ciele, ktoré sa nám podarilo splniť, napriek zásadnému vplyvu všeobecnej hospodárskej krízy, ktorá sa nevyhla ani oblasti elektronických komunikácií.


Výročná správa 2010

Spoločnosť Energotel, a.s. v roku 2010 pokračovala v prijatej stratégii poskytovať veľkoobchodnou formou služby pre medzinárodných, národných a regionálnych operátorov ako aj poskytovania outsourcingu pre materské spoločnosti. Všetky čiastkové aktivity manažmentu v roku 2010 v oblasti obchodu, investícii, zamestnanosti a ochrany životného prostredia boli vykonané v súlade s týmto zámerom.


Výročná správa 2009

V roku 2009 Energotel potvrdil svoju profiláciu ako veľkoobchodný telekomunikačný operátor, outsourcingový partner svojich akcionárov a poskytovateľ služieb veľkým odberateľom a štátnej správe. 

Energotel s významnou podporou svojich akcionárov úspešne dokončil rozíirenie kapacít siete, ktoré nadväzovalo na rozsiahlu výstavbu DWDM siete a upgrade backbonu IP/MPLS siete na 10 Gbps v roku 2008. Implementáciou týchto technologicky vyspelých celkov do svojej produkčnej platformy Energotel význačne posilnil svoju pozíciu na veľkoobchodnom telekomunikačnom trhu, a to z pohľadu dostupnosti kapacít na celom území Slovenska, ako aj stability a kvality prevádzkovaných služieb. 


Výročná správa 2008

Kľúčovými aktivitami v roku 2008 bola výstavba siete DWDM a MPLS na báze technológie CISCO. Táto sieť sa stala jednou z najmodernejších a najrozsiahlejších na Slovensku. V oblasti obchodu sa Energotel stal partnerom najväčších poskytovateľov mobilných služieb. Táto skutočnosť si vyžiadala ďalšie rozšírenie kapacity siete. Koncom  roku 2008 prebehla príprava na tento krok a to hlavne v zabezpečení finančných zdrojov v rámci rozpočtu spoločnosti. Výstavba prebehne v prvej polovici roku 2009 a sieť Energotelu bude mať kapacitu 10 Gbps prakticky v celom svojom profile. To vytvorí predpoklady pre rozšírenie možnosti poskytovania kvalitných služieb vo väčšom meradle ako tomu bolo doposiaľ.


Výročná správa 2007

Energotel sa však v roku 2007 nevenoval len konsolidácii a optimalizácii procesov, ale predovšetkým definovaniu svojho dalšieho strategického smerovania. Energotel sa v budúcnosti bude venovať predovšetkým dvom oblastiam: outsourcingovej podpore telekomunikačných služieb akcionárskym spoločnostiam Energotelu a transportným dátovým prenosom. Zároveň deklarujeme jednoznačné opúštanie rezidenčného trhu. Naďalej však chceme byt spoľahlivým partnerom pre poskytovateľov telekomunikačných služieb koncovým užívateľom.


Výročná správa 2006

Obchodný rok 2006 možno z pohľadu spoločnosti Energotel, a.s., hodnotiť ako rok zmien. A to tak vo svetle personálnych výmen, ku ktorým došlo na úrovni predstavenstva, výkonného vedenia, ako aj defi novaním smerovania spoločnosti do budúcnosti. Energotel sa profi luje ako spoločnosť plniaca outsourcingové služby svojim akcionárom, čím vytvára podmienky pre spoľahlivé fungovanie energetického sektora na Slovensku, a tiež ako sprostredkovateľ kapacít v oblasti telekomunikačných okruhov. Upustilo sa od ambície poskytovania služieb koncovým užívateľom / domácnostiam, čím sa uvoľnia kapacity tak pre plnenie základných úloh Energotelu, ako aj pre realizáciu na mieru šitých klientských projektov s vyššou pridanou hodnotou.

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika